top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2022年12月30日

晴善舍喺2022年既第一個個案係小天使,而最後一個亦都係小天使個案。

今日喺屯門醫院接咗小天使之後,就出發去葵涌永愛堂。雖然永愛堂已經開咗三個月,但係小編今日都係第一次去 今次父母選擇為24週以下嘅小天使火葬,所以選擇左永愛堂舉行儀式。永愛堂嘅環境不錯,有一個小禮堂比父母做一個簡單嘅悼念。如果唔想爲小天使做土葬服務嘅話,亦都唔想好似以前咁要喺寵物殯儀度火葬,永愛堂絕對係一個好嘅選擇。

今年晴善舍爲20位小天使完成殯儀服務。每個個案,小編心裡面都唔好受。不過亦好感謝父母們嘅信任,比晴善舍同小編為佢哋至愛嘅寶貝負責最後一程。2023年,因為成本上漲,我們服務費用有少許調整,但係我哋仍然係以貼近成本價去為小天使服務,希望可以幫到更多嘅家庭。

另外小編都好想喺度感謝屯門醫院婦科病房。佢哋又係一間會好好咁處理24週以下小天使遺體嘅醫院,好感謝佢哋嘅用心 每一位小天使都係包得好好之後先放入雪櫃,小編見到嘅時候係好感動!因為佢哋都會當小天使係佢哋自己既寶貝,如果一間醫院係冇咁嘅心同理念,係唔會有咁嘅配套可以做到咁好!

做完今朝嘅個案之後,小編又接到電話要去見客做文件了,都係小天使個案…

2023年見 Happy New Year
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page