top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2021年3月27日

剛剛有客人上來工作室,同小編傾佢既生前計畫。這位客人因為自身原因,希望可以為自己的身後事先作打算。

晴善舍可以為有需要為自己準備身後事既大眾簽署意向書及意向卡,並不會收取任何費用。

當然這個意向卡和器官捐贈卡一樣,只屬於表達自己嘅意向,沒有任何法律效力。但係我哋都會建議,一旦簽咗意向卡,希望簽署者可以話俾身邊嘅親人或者朋友知自己嘅意願,令自己嘅意願到日後可以實行。呢個先係意向卡真正嘅目的。

特別鳴謝:我哋晴善舍有位客人義務幫忙,設計咗呢張咁靚嘅殯儀服務意向卡 ,非常感謝你
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page