top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2019年11月26日

晴善舍工作室其實一直都冇整到門牌😅 因為又唔想求其整塊foam board, 亞加力膠牌又唔靚。上個星期小編見到有呢D木牌都好似比較特別咁,所以就立刻order左喇~ 以後上來晴善舍工作室找小編既客人就唔駛再搵”2216”搵得咁辛苦喇😅
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page